Bir Sayfa Seçin

006/42/EC Makine Direktifi olarak yayınlanan Direktif 2006/42/EC T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Makine Emniyeti Yönetmeliği olarak yayınlanmıştır. AB Üye Ülkelerine ihracatta ve üretildikleri ülkede gerekli olan CE belgelendirmesi ile ilgili hükümler ve kurullar yönetmelikte tanımlanmıştır.

2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği makineler, değiştirilebilir ekipmanlar, güvenlik özellikleri, kaldırma aksesuarları, zincirler, halatlar ve kayışlar, çıkarılabilir mekanik transfer cihazları, kısmen tamamlanmış makineleri içerir.

Düzenleme makinesinde; “Getiril kısmen tamamlanmış makineler hariç olmak üzere, 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünleri ifade etmek için doğrudan insan veya hayvan gücü uygulaması dışında bir tahrik sistemi ile donatılması veya donatılması amaçlanan, ilişkili parçalarından veya parçalarından en az biri hareketli olan ve bunların belirli bir uygulaması için bir araya getirilmiş parçalar topluluğu;kullanım alanına veya bir enerji ve hareket kaynağına bağlanmadığı veya bağlanması gerekmediği ve sadece bir taşıma aracına monte edildiğinde veya bir bina veya yapıya monte edildiğinde veya aynı sonucu elde etmek için bir bütün olarak çalışacak şekilde düzenlendiğinde (f) bendinde belirtilen kısmen tamamlanmış makine parçalarının bir koleksiyonu ve yük kaldırma ve güç sağlama için birbirine bağlı insan gücü doğrudan uygulanan çok sayıda birbirine bağlı parça ve parçalardan en az biri.“olarak tanımlanır.

Bu uygunluk değerlendirme prosedürleri makineler aşağıdaki gibidir;

Üretici veya yetkili temsilcisi, makinelerin uygunluğunu belgelemek için uygunluk değerlendirme prosedürlerinden birini uygular.

Makinelerin Ek IV’te yer almaması durumunda, imalatçı veya yetkili temsilcisi, Ek VIII’de belirtilen makinelerin iç kontrolleri ile uygunluk değerlendirme sürecini uygular.

Ek IV’te verilen listenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlara uygun olarak imal edilen makineler, bu standartların ilgili tüm temel sağlık ve güvenlik kurallarını kapsaması halinde, imalatçı veya yetkili temsilcisi;

a) Ek VIII’de belirtilen makine imalatının iç kontrollerine uygunluğun değerlendirilmesi; veya

(b) Ek IX’da atıfta bulunulan AT tip inceleme prosedürünün yanı sıra Ek VIII’in 3. paragrafında atıfta bulunulan makine üretimindeki iç kontrol prosedürleri; veya

c) Ek X’da atıfta bulunulan tam kalite güvence prosedürleri

Teknik dosya üreticilerinin hangi bilgileri içermesi gerekir?

Teknik dosya, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgileri içermelidir:

– Makinenin genel bir tanımı,

– Makinenin genel bir çizimi ve kontrol devrelerinin çizimlerinin yanı sıra makinenin çalışmasını anlamak için uygun tanımlamalar ve açıklamalar,

– Makinenin temel güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için gerekli hesaplamalar, test sonuçları, belgelerle birlikte tam ayrıntılı çizimler,

– Gösterilen risk değerlendirmesi hakkında aşağıdakileri içeren belgeler:

– Makineye uygulanan temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin listesi,

– Belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri azaltmak için önleyici tedbirlerin açıklaması veya uygun olduğunda, makineyle ilişkili onarılamaz riskleri belirtmek için,

– Kullanılan standartlar ve diğer teknik şartnameler ile bu standartların kapsadığı temel sağlık ve güvenlik kurallarının sunumu,

– İmalatçı veya imalatçı tarafından seçilen bir imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından gerçekleştirilen testlerin sonuçlarını içeren herhangi bir teknik rapor.

– Makine için talimatların bir kopyası,

– Uygun olduğu durumlarda, kısmen tamamlanmış makineler için Üretici Beyanı ve bu tür makineler için ilgili montaj talimatları,

– Uygun olduğunda, bu makineye takılan diğer ürünler için EC Uygunluk Beyanı kopyaları,

– AT Uygunluk Beyanının bir kopyası

– Makinelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlamak için seri üretime yönelik dahili tedbirler.

Buna ek olarak, imalatçı, tamamlanmış makine, parça veya ekipman üzerinde, tasarım ve yapısı bakımından güvenli bir şekilde monte edilip hizmete sokulabilecek nitelikte olduğunu belirlemek amacıyla gerekli araştırma ve deneyleri yapmalıdır. İlgili raporlar ve sonuçlar teknik dosyaya dahil edilmelidir.